Monotheïsme (tawh’ied)

 

Al-Djennah (het Paradijs) is niet bereikbaar zonder monotheïsme. Alle profeten en boodschappers – waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen) – riepen de mensen op tot tawh’ied (monotheïsme) en verwierpen shirk (polytheïsme). De islam onderwijst monotheïsme in de zuivere vorm.

“En jullie God is één God (d.w.z. Allah), er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 163.]

laa ilaaha iel-Allaah

! De juiste vertaling van at-tawh’ied is: het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid, vaak ook aangeduid met ‘islamitisch monotheïsme’. Zie Belangrijke definities voor een toelichting hierop.

Artikelen:

God/Allah (diverse artikelen over Allaah Ta’aalaa)

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Over de belangrijkheid van tawh’ied (monotheïsme) * (Jamaal ud-Deen az-Zarabozo)

Ons vergeten goud * (Aya Sallat)

Het concept van monotheïsme in de Islam * (Fatwa Department Research Committee)

Vier basisregels voor het pure monotheïsme * (Shaykh oel-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Vormen van koefr en shirk * (Ibn Kethier)

Amuletten en bijgeloof * (sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan & Islam Q&A)

De oorsprong van shirk * (sheikh Moh’ammad Naasir oed-Dien al-Albaanie)

Tawh’ied voor jonge moslims (Jasmine Ahmad – uit het boek “De drie fundamenten en de vier basisregels” van sheikh Moh’ammed Soelayman at-Tamimi)

Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet * (Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab – uitgelegd door dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Khoemayyis) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.

Nifaaq – hypocrisie (uit Interpretation of the Meanings of The Noble Qur’ân in the English Language van Dr. Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D. & Dr. Muhammad Muhsin Khan)

De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten) (Umm Mus’ab)

“Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht” * (sheikh Saalih’ al-Zahraanie)

Riyaa-e, te koop lopen met je daden (sheikh Ibn ‘Oethaymien & sheikh Ibn Baaz)

Bijgeloof met de snelheid van het licht (sheikh Salmaan al-‘Awdah)

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer (sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

Astrologie en horoscopen (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling (sheikh ‘Abdoel-‘Aziez ibn Baaz)

De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst – was er religieuze evolutie? (‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie)

The Authentic Creed and the Invalidators of Islam (sheikh Abdul-Azeez bin Baaz, Engelstalig)

Eenheid versus drie-eenheid: schaakmat! (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

The Trinity Is Not A Biblical Belief (Engelstalig)

Eén God, één Boodschap! (Dr. Nadji I. Arfadj)

De voorwaarden van as-shahaadah (Jamaal al-Din Zarabozo)

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe.Lees hierover in het artikel Submission.

moge Allah hem genadig zijn) die dit geschreven heeft om elke moslim duidelijk te maken wat verplicht is voor hem/haar om te weten. De “drie grondbeginselen en de vier principes” zijn in feite gebaseerd op de drie vragen die aan ons gesteld zullen worden in onze graven: (1) wie is jouw Heer?, (2) wat is jouw religie? en (3) wie is die man die naar jullie is toegezonden? Dit belangrijke boek bevat dus de basiskennis waar elke moslim(ah) eigenlijk over dient te beschikken en zal daarom voor iedereen nuttig zijn, in shaa-a Allaah.

 

Beide boeken zijn te bestellen via onze webshop.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

Relevante artikelen:

De 5 zuilen van de Islam (as-shahaadah, het gebed, az-zakaah, het vasten, de h’adj) (o.a. Abdul-Jabbar van de Ven)

De 6 pilaren van imaan (geloof) (geloof in Allah, de engelen, de Boeken, de boodschappers, de Laatste Dag, het lot) (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-‘Oethaymien)

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Indien er in hen beide (de hemel en de aarde) goden naast Allah zouden zijn, zouden beide zeker te gronde gaan (#1), dus Glorieus is Allah, Heer van de Troon, ver verheven boven hetgeen zij toeschrijven (aan Hem)!” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 22.]

<<<(#1) Zoals in de Griekse mythologie, waarin goden met elkaar ruzieden en vochten! Er kunnen geen twee kapiteins op één schip zijn! Als er meerdere goden (in de volledige betekenis van het woord: volmaakte wezens die almachtig zijn) zouden zijn, zouden zij in staat zijn elkaar en elkaars schepping te vernietigen en tegelijkertijd zichzelf en de eigen schepping te beschermen, en dit is onverenigbaar en elkaar wederkerig uitsluitend. Als je dit probeert te verklaren door te stellen dat elke god exclusieve controle heeft over zichzelf en hetgeen hij schiep en niet over andere goden en hetgeen zij schiepen, brengt dat een beperking in o.a. hun macht en heerschappij met zich mee, en Allah – de Enige Ware God – heeft geen enkele beperking.>>>