اختيار الاختيار

EigeKeuze

Islamitische kennis voor alle moslims / niet moslims

Monotheïsme (tawh'ied)

Al-Djennah (het Paradijs) is niet bereikbaar is zonder monotheïsme. Alle profeten en boodschappers – waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen) – riepen de mensen op tot tawh’ied (monotheïsme) en verwierpen …..

Leer het gebed

Het gebed kan door een ieder alleen worden verricht. Als twee of meer personen samen zijn vormen zij een Djama’ah (een gemeenschap) en moeten zij samen bidden. Een van hen treed hierbij op als Imam (voorganger).  Elk gebed bestaat uiteen aantal eenheden

De ziel (het leven)

Maak kennis met je ware zelf! De fundamentele vergissing van degenen die niet in God geloven is dat zij een onjuiste visie van Hem hebben en ‘het leven’ niet correct begrijpen. Zij hebben ongegronde geloofsovertuigingen over “wat” en “waar” ……

Slider-twee-keuzes-01

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg: ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Abraham, (hij was) een zuivere monotheïst en hij behoorde niet tot de polytheïsten.’”

(Koran 2:135.)

Hoe wordt u moslim?

Als men overtuigd is dat de Islam de waarheid is, dan is moslim worden heel gemakkelijk. Men dient de shahaadah uit te spreken en een douche/bad te nemen. Men hoeft geen verklaring af te leggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imams. Het uitreiken van een certificaat is ook geen voorwaarde om moslim te worden. Men hoeft ook niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden. Er is maar één eis waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, en dat is te geloven dat de Islam de ware religie is, met als kern dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

Elke moslim weet dat de getuigenis van “laa ilaaha ill-Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)” de sleutel is tot het Paradijs. Desondanks vertrouwen te veel moslims op deze verklaring en denken dat hen het Paradijs geschonken zal worden vanwege deze louter mondelinge verklaring van de shahaadah. Het klopt dat de shahaadah de sleutel tot al-Djennah – het Paradijs – is. Maar elke sleutel heeft tandjes. Als je komt met de sleutel met de juiste tandjes, zal de deur voor jou opengaan. Doch als je niet de juiste tandjes hebt, dan zal de deur niet opengaan voor jou… Lees verder.

We willen u graag verzoeken u zich eens af te vragen wat de redenen kunnen zijn voor alle propaganda die momenteel verspreid wordt over de Islam. Als de Islam slechts een onjuiste religie zou zijn die nergens op slaat, zouden dan zo velen de behoefte voelen om er zo veel onwaarheden over te verzinnen, terwijl vele mensen over de hele wereld vrijwillig kiezen om de Islam als religie (manier van leven) te accepteren!? Vele Nederlanders zijn op de één of andere manier in aanraking gekomen met de Islam en overtuigd geraakt van de waarheid van deze prachtige religie, waarna zij de Islam als hun religie hebben aangenomen, al-h’amdoelillaah. Ga naar de bekeringsverhalen.

Kennis is licht

In de Qor-aan lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn degenen die weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis hebben)?…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

In deze rubriek treft u verschillende artikelen over kennis (‘ilm) aan.

Een van de meest opwindende aspecten van de huidige islamitische bewustwording is het grote aantal van onze jeugdigen die islamitische kennis zoeken. Een van de eerste dingen die een student van religieuze kennis dient te weten is hoe hij deze taak dient aan te pakken. Hem dient duidelijk de correcte manier getoond te worden om islamitische kennis te verwerven en hoe hij de valkuilen kan mijden die op zijn pad liggen. Lees verder.

Het is niet mogelijk om één van de vallen van Iblies (de grootste satan, een djinn) goed te bevatten, laat staan alle vallen. Aangezien het kwaad van Iblies bestaat uit zes soorten, blijft Iblies de zoon van Adam (d.w.z. alle mensen) achtervolgen totdat hij hem zo ver krijgt om een van die zes soorten kwaden te verrichten. Lees verder.

Naast het Oude en het Nieuwe Testament, is er ook het Laatste Testament, namelijk de Koran (al-Qor-aan) – de laatste openbaring van God. Ga naar Artikelen over de Koran voor o.a. “De openbaring van de Koran” – “De verzameling van de Koran” – “Wonderen in de Koran” en veel meer.

Verdien veel beloning door da’wahte verrichten! Nodig anderen uit naar de Islam en naar al-ma’roef(het goede), en raad hen al-moenkar (het verwerpelijke – waaronder koefrshirk en zonden) af. Lees onze artikelen in de rubriek Da’wah.

Een onderwerp waar altijd veel vragen over zijn, zowel vanuit mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims en waar veel misverstanden over zijn, is de rol en de positie van vrouwen in de Islam. Ga naar onze rubriek De vrouw in de Islam voor diverse artikelen over en voor vrouwen en ontdek hoe waardevol de vrouw in de Islam is.

Samenleving en wet zijn onlosmakelijke delen van elkaar. Er zijn zeer veel factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van fiqh (de islamitische wet) en de daarmee gepaard gaande meningsverschillen. Lees het belangrijke en boeiende artikel Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen.

Veel mensen worstelen met de vraag hoe God er uit ziet. Velen denken dat God is zoals Zijn schepsels, of dat Hij iets van hen weg heeft. Dit wordt wellicht veroorzaakt door Bijbelverzen zoals: “God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’” (Genesis 1:26.) God wordt in het Oude Testament vaak omschreven met fysieke, stoffelijke en andere menselijke eigenschappen en kenmerken. Maar waarom vergelijkt men Zijn Wezen met die van de mens? Waarom vergelijkt men de krachten en vermogens van schepsels met die van de Schepper? Er is immers niets zoals Hem (zie aayah 42:11) en niets is vergelijkbaar met Hem (zie aayah 112:4)! Dus dienen we ons niet te bedenken hoe Hij eruit zou kunnen zien, noch dienen we te proberen Zijn Krachten en Vermogens te verklaren aan de hand van die van ons.

Ga naar Hoe ziet God er uit?

n hun kritiek op de islam en haar wet- en regelgeving beweren ‘critici’ vaak dat het ‘achterhaalt’ en ‘niet meer van deze tijd’ is. De gedachte is dat vroeger mensen zó onbeschaafd en onverantwoordelijk waren dat deze (strenge?) regels nodig waren. Tegenwoordig zijn we ‘verlicht, beschaafd, ontwikkeld en verantwoordelijk’ genoeg om het zonder godsdienst te kunnen. De feiten spreken dit echter tegen. Bij de twee aangehaalde voorbeelden kan er meer gezegd worden over zowel het islamitische perspectief als de huidige situatie rondom het desbetreffende topic. Maar al met al komt men telkens tot de conclusie dat Allah de Alwijze met de islam ons heeft voorzien van wet- en regelgeving die niet alleen de maatschappij daar en toen heeft verbeterd, maar die ook hier en nu broodnodig zijn.

Ga naar Moet de islam gemoderniseerd worden?

In een materialistische samenleving zoals Nederland en België draait de definitie van een goede ouder om hoe comfortabel onze kinderen opgevoed worden, hoe veel geld we kunnen verzamelen en aan hen kunnen uitgeven en wat voor “soort” seculair onderwijs wij hen kunnen laten volgen. Hoe meer we hen kunnen voorzien van deze wereldse zaken, des te beter ons aanzien als ouders. Maar als moslimouders zijn we toevertrouwd met verantwoordelijkheden die verder gaan dan het succes in deze wereld. Daarom kunnen we het ons niet permitteren om met de stroom mee te gaan indien we niet weten waar deze stroom ons uiteindelijk naar toe zal brengen. Bovendien dienen we onze kinderen te beschermen tegen de enorm geseksualiseerde maatschappij.

Ga naar Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.

40 NawawiehHet boek al-Arba’ien an-Nawawiyyah [De veertig (ah’aadieth) van an-Nawawie] bevat overleveringen die de spil vormen van de islamitische wetgeving en geloofszaken. Hieronder vinden wij overleveringen die de volledige toewijding aan Allah (d.w.z. ikhlaas) behandelen, anderen verduidelijken de betekenis van de Islam en zijn zuilen, het geloof (al-imaan) en zijn pilaren. Weer andere overleveringen verduidelijken de toegestane en verboden zaken, maar ook de algemene gedragsnormen. En zo bestrijken zij de gehele islamitische wetgeving.

Vandaar dat wij iedere moslim, die naar het Paradijs verlangt, aansporen deze overleveringen te kennen en in praktijk te brengen, want het kennen van deze overleveringen staat gelijk aan het kennen van de grondslagen van het geloof en de islamitische wetgeving.

Verder is de uitleg van de overleveringen door de weledele geleerde sheikh Moh’ammed ibnoe Saalih’ al-‘Oethaymien onmisbaar, aangezien hiermee een verduidelijking wordt geboden van de grondslagen van het geloof en per overlevering wordt aangegeven wat de belangrijkste leerpunten zijn. Naar De veertig ah’aadieth van an-Nawawie.